Pirkimo taisyklės

1.BENDROSIOS NUOSTATOS.

Sumokėdamas už paslaugą ar įsigydamas bilietą, Dalyvis tokiu būdu patvirtina, kad prieš tai jis tinkamai susipažino su viešai skelbiamomis Pirkimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės), jos jam buvo išsamiai atskleistos bei paaiškintos, Dalyvis suprato ir sutinka su Taisyklių sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

2.SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

2.1. Organizatorius – Vaiva Langė, indvidualios veiklos pažymos nr.1081511, buveinės adresas Gurių g. 95-2, LT-11331 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas: info@vaivalange.com, tel. nr.: +370 610 66538.

2.2. Bilietas– tai dokumentas, įskaitant ir elektroninį, patvirtinantis Organizatoriaus suteiktą leidimą Dalyviui dalyvauti konkrečiame Renginyje.

2.3. Dalyvis– tai pilnametis asmuo, Bilietą įsigyjantis su savo verslu, darbu, profesija ar amatu susijusiais tikslais, išskyrus, kai iš Renginio tematikos akivaizdu, jog tikslas yra asmeninis, sumokėjęs nurodytą kainą ir atitinkantis kitas Dalyvavimo renginyje taisyklėse numatytas sąlygas.

2.4. Renginys– tai Organizatoriaus organizuojamas ir vykdomas Biliete nurodytas renginys.

2.5. Asmens duomenys– bet kokia informacija apie asmens duomenų subjektą, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, iš asmens duomenų, pavyzdžiui, pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

3.BILIETŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS BEI TVARKA.

3.1. Prieš įsigydamas dalyvio vietą kurse, Dalyvis privalo išsamiai įvertinti visą jam pateiktą ir viešai prieinamą informaciją apie renginį ar kursą, bei įvertina savo galimybes atvykti ir dalyvauti jame.

3.2. Dalyvis turi teisę perleisti Bilietą tretiesiems asmenims su išankstiniu Organizatoriaus sutikimu, pateikiant raštu arba elektroniniu paštu.

3.3. Įsigijus bilietą į mokymus, tačiau įvykus nenugalimoms jėgoms arba paskelbus ekstremalią situaciją šalyje, Organizatorius pasilieka teisę Dalyviui už sumokėtą bilietą, įgyvendinti mokymus internetu arba nukelti kitomis datomis.

3.4. Įsigytas Bilietas jokiais atvejais negrąžinamas ir nekeičiamas, nėra kompensuojama jo kaina, išskyrus, kai Renginys atšaukiamas ar nukeliamas dėl Organizatoriaus kaltės.

3.5. Dėl Organizatoriaus kaltės nukėlus Renginį, Dalyvis turi teisę dalyvauti atkeltame Renginyje arba atgauti už Bilietą sumokėtus pinigus. Informacija, kaip tą padaryti, teikiama elektroninio pašto adresu info@vaivalange.com arba telefonu +370 610 66538

3.6. Dėl Organizatoriaus kaltės atšaukus Renginį, Dalyviui pinigai už Bilietą grąžinami per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, pervedant į tą pačią dalyvio banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėtą jį įsigijant.

4. DALYVAVIMO SUSITIKIMUOSE AR RENGINYJE SĄLYGOS IR TVARKA.

4.1. Renginių ar susitikimų metu draudžiama rūkyti, įsinešti alkoholį, narkotines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, dujinius, šaunamuosius bei kitus ginklus.

4.2. Dalyvis įsipareigoja dalyvauti Renginyje tokiu būdu, kad nesukeltų grėsmės savo bei kitų Renginio dalyvių sveikatai ir turtui, neįžeistų ir nediskredituotų jų, nežemintų garbės bei orumo, taip pat taip, kad nepažeistų Organizatoriaus teisių ir teisėtų interesų bei kitų Dalyvių teisės tinkamai dalyvauti Renginyje. Pažeidęs šią pareigą, Dalyvis įsipareigoja atlyginti visus dėl to atsiradusius neigiamus padarinius tiek Organizatoriui, tiek tretiesiems asmenims.

4.3. Dalyvis sutinka, kad dėl techninių kliūčių ar esant kitoms force-majeur aplinkybėms Renginys gali būti sustabdytas.

4.4. Dalyviui yra žinoma, kad Renginys gali būti fiziškai ir emociškai aktyvus ir kad prieš įsigydamas Bilietą, jis privalo būti pasitikrinęs savo sveikatos būklę medicinos įstaigoje. Sumokėdamas už Bilietą, Dalyvis tokiu būdu patvirtina, kad jis neturi jokių sveikatos problemų. Visos dėl šios pareigos pažeidimo kilusios neigiamos pasekmės yra paties Dalyvio atsakomybė.

4.5. Dalyviui draudžiama filmuoti, fotografuoti ir/ar kitaip įrašinėti renginio, mokymų metu naudojamus autorinius kūrinius, taip pat platinti mokymų dalomąją medžiagą ar panašaus pobūdžio įrašus, išskyrus atvejus, kai Organizatorius sutikimą tą daryti aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškia raštu ar žodiškai renginio metu. Pažeidęs šią pareigą Dalyvis prisiima visišką atsakomybę ir įsipareigoja atlyginti tretiesiems asmenims dėl to atsiradusius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius.

4.6. Dalyvis sutinka, kad jo Organizatoriui pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi bei naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat siekiant tinkamai įvykdyti tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą sandorį.